Dnes je 18.06.2024
Výroční zpráva Spolku Přátelé Vrbenska za rok 2009
Vloženo dne : 17.03.2010

Výroční zpráva
Spolku Přátelé Vrbenska
za rok 2009
Čím se zabýváme
zachováním a rozvojem kulturních tradic města Vrbna pod Pradědem,
přípravou a organizováním kulturních akcí s tím spojených,
podporou a rozvojem zájmové činnosti mládeže a práce s dětmi,
sdružováním a organizováním zájemců o historii a památky města.
Co děláme
pořádáme kulturní a zábavné akce určené široké veřejnosti
a zejména rodinám s dětmi.
Některé zaměřujeme na oživení zdejších dávných tradic,
pořádáme výstavy, besedy, vydáváme propagační materiály a pohlednice,
přispíváme do rubriky regionálního zpravodaje,
pořádáme poznávací vycházky, připravujeme naučné stezky,
navázali jsme přátelské partnerství s polským spolkem „Sami Sobie“
z příhraniční polské obce Wilamowice Nyskie.
Kde působíme
ve Vrbně pod Pradědem a mikroregionu Vrbensko,
spolupracujeme i s dalšími mimo regionálními subjekty a partnery.

Od kdy působíme
od roku 2003
Kolik máme členů
60
Naše činnost v roce 2009

Lesní slavnost Lapků z Drakova
Je naší největší akcí a pořádáme ji nepřetržitě od roku 2005 vždy v červenci, každoročně s dalšími přátelskými spolky a partnery. Slavnost má vysoký standard a mimořádně silný a kladný ohlas u veřejnosti, přesahující zdejší region. Akce je finančně zajišťována zejména získáváním grantů, sponzorskými dary, příspěvkem obce Heřmanovice, tombolou a dobrovolným vstupným. Organizace Lesní slavnosti Lapků z Drakova je náročná na přípravu, ale daří se nám ji programově obměňovat a udržovat její vysokou atraktivitu. Předváděním dávných řemesel s účastí kovářů, řezbářů, dráteníků a dalších zábavných a doprovodných aktivit si získala akce velmi dobrý zvuk a přízeň zejména u rodin s dětmi. Po cestách v okolí se toulají rytíři, lapkové baví návštěvníky „přepadáváním pocestných“, jinde zase zlatokopové předvádějí rýžování zlata, nebo na jiném místě si mohou návštěvníci zasadit „svůj“ strom, nebo navštívit vodníka u Slučího potoka s velkým klapajícím vodním kolem. Slavnost se stala rájem pro děti a zábavou dospělých. Na slavnosti je mnoho dalších doprovodných atrakcí. Jednou z nejzdařilejších v roce 2009, byla experimentální tavba železa středověkým způsobem (pomoci dřevěného uhlí), provedená v malé replice mini huti (dýmačce). Větší a skutečná Lorenzova huť se nachází poblíž v lese za Drakovem. Zájem o tavbu projevila i odborná veřejnost a účast dalších občanů byla nečekaně vysoká. Tavba se zdařila a dobrá odezva je příslibem dalšího pokračování.
Letos se nám podařilo postavit i dva kamenné přechody přes řeku Černé Opavy a zpřístupnit místo, kde lze ještě vidět pozůstatky středověkého strážního hradu Drachenburg, a vytvořili jsme také atraktivní okruh spojený s Lesní galerii. Zájem lidí byl mimořádný a ohlas velmi příznivý. Odhadnutá účast veřejnosti byla cca 8 – 9 000.

Naši partneři:
ACTAEA společnost pro přírodu a krajinu Karlovice, LČR s.p., Lesní správy M. Albrechtice, Jeseník a Karlovice, Klub Přátel Zlatých Hor, Spolek pro rozvoj Rejvízu, CHKO Jeseník, Českomoravská myslivecká jednota, obec Heřmanovice, město Vrbno pod Pradědem a další.


Průvodce naučnou stezkou „Údolím Lapků z Drakova“,
Naučná stezka Údolím Lapků z Drakova vede po červené turistické značce a cyklotrase č. 55 podél Černé Opavy z Vrbna pod Pradědem – Mnichova přes Drakov na Rejvíz, je dlouhá asi 12 km a má 10 zastavení. Byla slavnostně otevřena v roce 2007. Je věnovaná přírodě a historii území, kterým vedla kdysi kupecká stezka. Území bylo významné z hlediska těžby a zpracování železných rud a v řece Černé Opavě se rýžovala zlato. Na území se nachází zříceniny starých hradů a je opředeno krásnými pověstmi o lapcích a loupežnících. Na Lesní slavnosti v červenci r. 2008 byl slavnostně pokřtěn průvodce „Naučnou stezkou Údolím Lapků z Drakova“. V závěru roku 2009 bylo vydáno již druhé aktualizované vydání tohoto oblíbeného průvodce.


"OSADA DRAKOV“
Je jednou z našich priorit. Jde o náročný záměr výstavby repliky středověké osady na Drakově a některé přípravné projekty jsou v námětu zařazeny do Strategického plánu LEADER MAS Hrubý Jeseník.
Záměrem a cílem je vybudování volné repliky strážního hrádku a raně středověké osady s kombinací možností konání živých historických slavností a aktivního využití volného času v přírodě. Vzniklý archeopark by tak byl během sezóny oživován různými historicko kulturními akcemi a školní mládeži a dalším návštěvníkům by přiblížil život našich předků. Osada by měla být vybudována na místě bývalé osady Drakov cca 7 km od města Vrbna pod Pradědem a asi 15 km od Zlatých Hor. Místo osady leží přímo na trase významné cyklostezky č. 55 v údolí Černé Opavy. Na celé 16 km trase z Mnichova na Rejvíz se nachází řada technických památek, historických a přírodních zajímavostí. Blízké strážní hrady Quinburg, Drachenburg, Kobrštejn a technické památky, jakými jsou např. Lorenzova dřevouhelná huť, Josefův hamr a stále ještě viditelné pozůstatky starých bývalých hamrů, sklářských pecí a nedávno zrušených pil, jsou atraktivní příležitostí k využití turismu v této oblasti.Záchrana Dřevouhelné Lorenzovy hutě
Patřila vždy mezi naše největší priority. Byl to také hlavní důvod, který nás přivedl k nápadu uspořádat lesní slavnosti na Drakově v roce 2005. Veřejnost je také pravidelně seznamována s průběhem a postupem záchranných prací I. etapy, která byla v roce 2009 ukončena a provizorně chrání mimořádnou a ojedinělou technickou památku Lorenzovu huť před zřícením. Byly pokáceny náletové dřeviny, které svými vývraty odkrývaly horní část pece, a zakrytím horní část hutě se zabraňuje postupování eroze vršku. Postavena kamenná vyzdívka je provizorium k podepření bočních značně narušených stěn, které jsou nejvíce ohroženy zřícením. Po získání potřebných finančních prostředků bude v obnovování hutě pokračováno a poškozená místa budou odborně osazena původní vyzdívkou. Záchranné práce tak zabránily spadnutí hutě a je třeba poděkovat všem, kteří nás podporovali a přispěli. Děkujeme GEOKOMU z Brantic panu Bielikovi, projektantu ing. Matulovi z Ostravy, obci Heřmanovice a Památkovému ústavu v Ostravě. Spolku se podařilo realizovat náročný cíl a záměr v oblasti záchrany cenných historických památek. Všechny akce Lesní slavnosti budou zaměřeny na další etapy vedoucí k obnovení této ojedinělé a unikátní památky.

Výstavní činnost
Patří od vzniku spolku v roce 2003 mezi naše každoročně pořádané a tématicky jsou zaměřeny především k seznamování veřejnosti s bohatou historii města. V roce 2009 byla výstava připravena k počátkům historie dolování a zpracování rud na Vrbensku. Pro presentaci výstavy byl připraven a vydán textový průvodce - 3. dílná skládaná brožurka s názvem „Z dějin dolování a zpracování rud na Vrbensku, aneb když tu ještě žili permoníci“. Shrnuli jsme v ní všechny dostupné údaje o vzniku hornictví ve zdejším oblasti, vzniku a založení původní osady Vrbno a jeho místních částí Železná, Mnichov a Vidly. Přivítali jsme aktivní zapojení obce Ludvíkov, kde historie dolování a zpracování rud je s Vrbnem a Andělohorským rudným revírem úzce spojena, tvoří jeden cele. Podařilo se nám zajistit originální historické exponáty k vystavení z Muzea v Bruntále, Vlastivědného Muzea v Jeseníku, Zámku v Javorníku a Muzea Zlaté Hory. Vrbenská veřejnost tak mohla shlédnout i unikátní originály vyrobené ve zdejších železárnách, které jsou jinak uloženy v depozitářích uvedených muzeí. Vystavili jsme zajímavé zdejší nerosty a těžební rudy z okolních důlních děl, originální historické mapy, fotografie a další dokumenty. Dlouhodobá a kvalitní příprava členů spolku byla oceněna vysokou návštěvnosti a kladnou odezvou návštěvníků. Výstavu navštívili také naši přátelé a partneři z příhraniční polské obce Wilamowice Nyskyie. Odhadnutá účast veřejnosti byla cca 1 500 občanů.

Naši partneři:
Obec Ludvíkov, Vlastivědné muzeum Jeseník, Muzeum Bruntál, MIKS Muzeum Krnov, Muzeum Zlaté Hory, Klub za starý Bruntál, Klub Přátel Zlatých Hor, se kterými máme dobré přátelské vztahy a s některými i uzavřeny partnerské smlouvy o spolupráci

Dlouhá noc
Je zábavná letní slavnost pro dospělé i pro děti, pořádaná k zakončení léta v krásném areálu Hotel restaurantu KOLIBA. Součásti je i pořádání „Mistrovství světa“ v netradičních disciplínách, jako např. „Hod vejcem dvojic“, „Plivání lískovým ořechem do dálky“, „Vytloukání žížal“, „Šlehačková a čokoládová bitva“ dětí. Pro děti je pak odpoledne doplněno skákacími nafukovacími atrakcemi, jízdou na malých ponících a dalšími dětskými atrakcemi. Zábavné odpoledne je oživeno i různými hudebními skupinami a umělci vystupujícími až do samého rána. Slavnost si přes svoji krátkou historii (uskutečnila se 3x) získala velkou oblibu u zdejší veřejnosti a je navštěvována i letními návštěvníky a hosty okolních hotelů, penzionů a chat. Velký je také zájem médií, které své články prezentují na předních stranách svých novin a příjemný je i zájem televizních štábů.. Letošní slavnost byla podle ohlasů zdařilá a nepochybně k tomu přispěla i skutečnost, že jsme Dlouhou noc připravovali společně s našimi novými partnery z příhraniční polské obce Wilamowice Nyskyie. Tento kulinářský spolek s názvem „Sami Sobie“ nám pomohl realizovat projekt EU s názvem TRADICE – POUTA PŘÁTELSTVÍ a představil tradiční polskou kuchyni s ochutnávkou jídel, která byla přijata s velkým zájmem veřejnosti. Kdo ochutnal, nelitoval, neboť v nabídce bylo dost pravého polského borště, chutného bigosu, pirožků z různými náplněmi, škvarky v bylinkovém sádle a nescházely ani tradiční dobré polské kvašáky a další chutné pokrmy k ochutnání.
Naplnili jsme tím i výzvu města k organizování letních a prázdninových aktivit. Po červnových městských oslavách a červencové Lesní slavnosti na Drakově poskytujeme tak občanům a rekreantům ještě další možnost prožití netradičního sobotního odpoledne.
Na akci není vybíráno vstupné. Odhadnutá účast veřejnosti byla cca 2 000 občanů.


Naši partneři:
Obec Ludvíkov, Auto Heller, město Vrbno pod Pradědem, Spolek Sami Sobie“ Wilamowice Nyskie a Hotel restaurant KOLIBA Ludvíkov.

Evropské vánoce, Mikulášské zabíjačkové hody a čertovské rojení dětí.
Akce byla spolufinancována z fondu EU v projektu TRADICE – POUTA PŘÁTELSTVÍ a spočívala ve spolupráci našich nových polských přátel ze spolku „Sami Sobie“ z polské obce Wilamowice Nyskie a Spolku Přátelé Vrbenska. Oba subjekty připravili ukázku národních vánočních zvyků a ochutnávku národních jídel, včetně prostření slavnostní vánoční tabule. Záměr obnovování vánočních tradic se plně zdařil a skvělá atmosféra a dobré dojmy si s sebou odnášely zejména děti, kterým bylo zábavné odpoledne programově určeno a čertovské rojení bavilo přeplněný velký sál. Dobře to bylo přijato i dětmi našich polských přátel, kteří předvánoční svátek Mikuláše neslaví. Všichni využili možnosti ochutnávky vánočních specialit, připravené oběma spolky, a mohli tak porovnávat rozdíly v národních vánočních zvyklostech Polska a Česka. K našemu překvapení se letošní akce zúčastnil i štáb Polské televize, který ještě tentýž den odvysílal záznam z akce v regionálním zpravodajství Opolského kanálu PTV. Velká nabídka zabíjačkových specialit a jejich prodej před klubem byl s dobrým ohlasem veřejnosti přijat a podobně tak i prodej vánočních stromků a doplňkového vánočního zboží. O dobrou náladu se snažili po celý den různi baviči a místní hudební skupiny. Odhadnutá účast veřejnosti byla cca 1 200 – 1 500 občanů.

Silvestrovský sjezd na pekáči
Je naší nejstarší každoročně pořádanou akcí. Poslední den v roce vždy odpoledne na Silvestra bavíme veřejnost tzv. „sjezdem na pekáči“. Sjíždí se pro tyto účely námi připravený svah a hodnotí se originalita „pekáče“, např. ve staré ledničce CALEX, na starém gauči, na kole, nebo po břiše jako čmelák, hasič, kouzelník a zejména děti, kterých je na akci nejvíce, přichází v nápaditém karnevalovém ošacení. Zájem veřejnosti je velký, akce má dobrý ohlas a je vítanou aktivitou na konci roku. Děti dostanou odměnou nějakou cukrovinku, nebo koláč a všichni pak teplý čaj. Náš „pekáč“ je navštěvován zejména vrbenskou veřejnosti, ale přichází mezi nás i mnoho rekreantů z okolních penzionů a chat. Oblíbenost si tato silvestrovská akce získala především mezi mladými a hodně je zde i malých dětí s rodiči, kteří soutěží se svými originálními pekáči. Měli jsme tady i karnevalově maskovanou skupinku slovinských turistů a z jejich úst zaznělo „moc se nám to líbilo“. Odhadnutá účast na ročníku 2009 byla 1 000 občanů

Mediální propagace
V posledních letech se silně projevuje zájem o všechny naše akce ze strany médií, zejména známých deníků novin, ale i televize a radia. Dnes již pravidelně a téměř na každou naší akci k nám přijíždí, nebo o akcích informují, ČTV, TV PRIMA, PT Opole, Toulavá kamera, a články se pravidelně objevují v denících MF DNES, Moravskoslezský DENÍK, Bruntálský REGION, Jesenický JESTÝDEN, nebo naše aktivity propagují známá rádia FREKFENCE 1, Radio Čas a další. Články a reportáže o našich akcích se objevili v roce 2009 i v sousedním Polsku, prostřednictvím našeho polského partnerského spolku „Sami Sobie“ z příhraniční obce Wilamowice Nyskie, se kterým máme uzavřeno oboustranné a dobře fungující partnerství.

O našich akcích se dočtete na mnoha web stránkách informačních center ČR a přátelských webech. Naše práce a naše akce dobře propagují město Vrbno pod Pradědem a celý zdejší region. Naše akce nepochybně přispívají k dobrému jménu města, které máme ve svém názvu a výrazně se podílíme na zvyšování zájmu o celý náš region. Spolek Přátelé Vrbenska je také aktivním členem MAS Hrubý Jeseník a také jsme zastoupeni ve výboru MAS.

Propagace v roce 2009
- připravili a vydali jsme 2000 ks odborně zpracovaných brožurek „O historii těžby a zpracování rud na
Vrbensku“ v rámci stejně pojmenované výstavy
- připravili a vydali jsme 3000 ks prvních novin Lapků z Drakova - Drakovský Kurýr
- pro návštěvníky Lesní slavnosti Lapků z Drakova jsme vydali 1000 ks propagačních info mapek
Drakova s informací o stavu záchrany Lorenzovy hutě a naučné stezky Lapků z Drakova
- připravili jsme a vydali velkou, již třetí pohlednici Lesní slavnosti Lapků z Drakova, zaměřenou
k propagaci místa, zdejších památek, naučné stezky a Lesní slavností
- vytiskli jsme více než 2000 ks informačních letáků, pozvánek na akce včetně polských verzí
- uskutečnili jsme tématický zájezd členů do Wroclawi a navštívili sídlo Vratislavského biskupství,
tamní univerzity, a to za účelem poznání dávné historie, s kterou jsme byli úzce v minulosti spjati.
Naši partneři a spolupracující organizace
Polský kulinářský spolek „Sami Sobie“ z příhraniční obce u Glucholaz - Wilamowice Nyskie, ACTAEA Karlovice, Klub Přátel Zlatých Hor, Spolek pro rozvoj Rejvízu, Klub za starý Bruntál, CHKO Jeseník, Muzeum Bruntál, MIKS Krnov, Muzeum Zlaté Hory, Okresní archiv v Jeseníku, Hasiči Vrbno p. Pr., LČR s.p., Město Albrechtice, Jeseník, Karlovice, obce Ludvíkov, Heřmanovice, město Vrbno pod Pradědem, Zlaté Hory.

Členství v MAS Hrubý Jeseník
Spolek Přátelé Vrbenska je členem MAS Hrubý Jeseník, od roku 2004 s účasti předsedy ve výboru MAS

Hospodaření v roce 2009
Zůstatek z roku 2008 42 033,50.-Kč
Příjmy celkem : 536 009,50.-Kč
Výdaje celkem : 559 503,00.-Kč
Zůstatek 2009 18 540,00.-Kč

Do hospodaření roku 2010 přechází z roku 2009 vyúčtování projektu EU - CZ.3.22/3.3.07/00963,
s návratnou půjčkou Města Vrbna pod Pradědem, ve výši 120 000.-Kč.

Plány spolku v roce 2010:
V oblasti spolupráce s partnery, budeme dále rozvíjet vzájemné dobré vztahy se všemi dosavadními přáteli a upevňovat přátelství s novým partnerským spolkem „Sami Sobie“ z polské obce Wilamowice Nyskie, se kterými jsme uzavřeli přátelskou smlouvu v roce 2009.

17. – 18. 7. 2010 uskutečníme „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2010“, ve spolupráci s našimi tradičními partnery. Financování se pokoušíme zajistit sponzorsky, grantem z Nadace OKD a příspěvkem MS kraje

14. 8. 2010 uskutečníme „Dlouhá noc a den polské kuchyně“, ve spolupráci s obcí Ludvíkov a partnerského kulinářského spolku z polské obce Wilamowice Nyskie, Auto Heller Ostrava a grantu Nadace OKD.

31. 12. 2010 uskutečníme Silvestrovský pekáč – veselé silvestrovské odpoledne, zajistíme sponzorskou tombolou

Pro nedostatek financí se letos neuskuteční níže uvedené akce, kdy město našemu spolku na rok 2010 neposkytlo z rozpočtu žádný příspěvek a nepodpořilo žádnou akci a protot musíme zrušit:
Výstavní činnost – konala se vždy v červnu, při „Vrbenských slavnostech“ (7x)
Evropské vánoce a čertovský rej dětí…, akce pro děti v první polovině prosince (2x)


Záměry na r. 2010 – 2011, podaří-li je finančně zajistit:
- Vandrovní PAS Lapků z Drakova – ve spolupráci s Euroregionem Praděd a okolními městy a obcemi
- Za poklady Lapků z Drakova - desková hra pro děti i dospělé s tématikou zdejšího regionu
- Pohlednici a pamětní medaili k záchraně Lorenzovy hutě - Drakov a na památku Drakovské slavnosti
- Publikace o našem městě k jeho výročí v roce 2011, kterou se snažíme připravit a vydatSpolek Přátelé Vrbenska
Sadová 436
793 26 Vrbno pod Pradědem

e-mail:
pratelevrbenska@seznam.cz

Autor článku : Karel Michalus
Nový diskusní příspěvek (max 500 znaků)
Jméno : Předmět :


Antispamová ochrana: Kolik je tři krát tři
Diskuse
jméno předmět obsah IP adresa  

Karell Michalus  | 17.3.2010, 10:56
#8933
90.180.xxx.xxx

Dodatek
Názvy našich záměrů a plánovaných akcí mohou být i pozměněny a upraveny podle potřeby záměru vyhledávaného zdroje financování.

  0/0  
Zobrazuji "pouze" posledních 1000 příspěvků. Ostatní příspěvky najdete v historii diskuse (8 Mb+).