Dnes je 06.06.2023
Otevřený dopis zastupitelům města, ze dne 7.12.2009
Vloženo dne : 11.03.2010

Otevřený dopis zastupitelům města Vrbna pod Pradědem k rozpočtu města na rok 2010.


Vrbno pod Pradědem 7.12.2009Vážené zastupitelky,
vážení zastupitelé,


zákon o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ve svém § 16 odst. 2 říká:
Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo

písm. d)
vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,

Úvodem cituji zákon o obcích, abych vysvětlil, proč se vyjadřuji písemně, a očekávám, že mnou včas položené námitky budou Vámi zastupiteli dostatečně posouzeny ještě před projednáním na zastupitelstvu 10. 12. 2009.

1. Rozpočet tak, jak je předložen veřejnosti, je špatný a nemravný. Mnohá omezení nemají logické zdůvodnění a jsou již spíše položeny na politické „pole“ přípravy komunálních voleb v roce 2010. Některá úsporná opatření jsou směřována proti občanům a proti aktivitě občanských sdružení. Naopak některé položky jsou nepřiměřeně zvýhodněny přesto, že není znám jejich obsah. Je zřejmá snaha snížit viditelně prospěšné projekty, aby tolik nevyčnívaly a nemohly být srovnávány. Z některých rozpočtových položek také nelze zjistit o co jde, např. položka č. 1019 pozemky, č. 2212 oprava komunikací, č. 3319 ostatní záležitosti kultury (konkrétně jaké), a podobných položek v rozpočtu je více a takřka ve všech kapitolách. Jsem přesvědčen, že naprostá většina zastupitelů, stejně jako běžný občan, tomu v takto připraveném dokumentu nerozumí a ani rozumět nemůže. Je to neschopnost nebo záměr takto nesrozumitelně předkládat rozpočet města? Je cílem počítat s tím, že se zastupitelé a občané nebudou ptát a žádat vysvětlení, aby nevypadali hloupě? Aby méně znalí rozpočtových pravidel se styděli vyjádřit, a proto mnohdy raději mlčí, i když si o tom myslí něco jiného? Myslíte, že je to tak dobře? Jsem přesvědčen, že ne, a proto o tom píši. Neplodné jednání a zdržováni se vysvětlováním nedostatečně jasně připraveného rozpočtu je zdržováním celého jednání ve snaze otrávit diskutující. Chci vám také říci, že jsem si vědom potřeby úspor a šetrnosti výdajů, ale nehorázné plýtvání prostředky města jsou z rozpočtu viditelné. Špatné projekty a zvýhodnění jedněch před druhými je neomluvitelné.

2. Rozpočet je základní dokument obce. Dovoluji si vám přiložit náhodně vybraný rozpočet obce Brno - Líšeň, který má obdobnou rozpočtovou výši a říci, že ač nejsem Brňák, takto představenému rozpočtu rozumím lépe. Je srozumitelnější a občanu jasněji představuje konkrétní záměry rozpočtových položek. Dává větší prostor k rozumné diskusi, než-li ten „náš“, který je předložen zastupitelům a zveřejněn na webu města. Posuďte sami a nenechte se dále vodit „za nos“.

3. Nerozumím některým položkám a s některými zásadně nesouhlasím:

- 3612 Správa bytů, kde příjem se předpokládá ve výši 19 mil. a výdaje 18,3 mil. Není to správné - bytový fond je zanedbaný a zasluhuje minimálně vyrovnanost příjmů a výdajů a spíše opačné řešení.

- 3319 Ostatní záležitosti kultury, - o této položce, která není vysvětlena ani v komentáři, přece nelze vůbec seriózně hlasovat. O jaké záležitosti konkrétně jde?

- 3319 Vrbenské letní slavnosti – veřejnost loňské slavnosti kriticky zhodnotila, ale v rozpočtu se opět objevuje částka, která s hospodárnosti nemá nic společného a je výrazným plýtváním prostředků rozpočtu města. Ruku na srdce, vážení zastupitelé, při odsouhlasení ani nevíte a neznáte obsah projektu, abyste posoudili reálnost výdajů. Vůbec nevíte o jaké výdaje se jedná a podobně i v dalších případech.

- nesouhlasím s odstraněním položky podporující akce sdružení a spolkovou činnost, odsuzuji pořádání VLS na úkor levnějších a lepších aktivit spolků a sdružení města, kterým tak berete síly a potlačujete aktivitu a nadšení. Proč likvidujete dobré a osvědčené a podporujete nezdůvodněné náklady VLS. Proč je tomu tak i přes to, že veřejností jsou akce pořádané sdruženími lépe přijaty a dobře propagují naše město. Dostáváme mnohá slova uznání a poděkování a to zejména z venčí, neboť naše akce posilují návštěvnost regionu a přijíždí lidé z celé republiky. Můžeme se pochlubit slovy uznání od významné Nadace OKD, hejtmana kraje Jaroslava Palase, kteří naše akce navštívili a považují je za mimořádné, prospěšné a překračující hranice regionu. Děkují nám občané a také novináři často a dobře píší o těchto akcích a nepochybně přispíváme k propagaci města a zdejšího regionu. Nelze opomenout, že při našich akcích se plní zdejší penziony a okolní chaty návštěvníky, kteří za našimi akcemi jezdí i z dalekých míst republiky. Naše aktivity pomáhají také zdejším podnikatelům podnikající v oblasti služeb, podobně využíváme a propagujeme vystupující vrbenské hudební skupiny a spolupracující zdejší sdružení.

- nesouhlasím s redukcí počtu kosení trávy, které zvýši riziko zhoršení zdravotního stavu alergiků, a kdo má doma dítě alergika nebo někdy viděl takový alergický záchvat, tak ví o čem mluvím a musí mi dát za pravdu. Věřím, že se ozvou lékaři i rodiče dětí postižených alergií. Je tato položka opravdu tak vysokým výdajem, že ji nelze nahradit jinou úsporou?

- nesouhlasím s omezením čištění komunikací. Proč jedněm je slibována nová komunikace v Železné a Mnichově a my bydlící na sídlištích máme očekávat snížení úklidu a údržby cest. Nemáme chodníky k propojení sídliště Ve Svahu a Husova, kolem domu 436, kde doposud nejsou nijak řešeny propojovací chodníky k domům č. 490 a 491 ve směru na ulici Sadovou. Chodí zde stovky lidí a dětí denně !!!

- nesouhlasím a nemyslím si, že redukce nočního osvětlení je nutná a bojím se o bezpečnost těch, kteří v noci budou muset projít neosvětleným městem. Navíc objasnění této položky je nedostatečné pro rozhodování, stejně jako ty nahoře citované. Souhlasím s odpojením sítě veřejného osvětlení na nově vybudované komunikaci Husova II., která doposud svítila „pánu …. „ do oken a také patří k zamýšlení a posouzení správných investic.

- nesouhlasím s dalším pokračováním a přípravou výstavby naprosto zbytečné sportovní haly a plánovaným nákupem pozemku. Představili jste si naše město, jak bude vypadat za deset let? Víte, kolik bude stát v budoucnu městskou pokladnu provoz a údržba tohoto zařízení? Nebo počítáte s tím, že za 10 let už tam nebudete a je vám jedno, jaké břemeno zanecháte těm, kteří tu budou po vás? Nevím, co stojí za tím tvrdohlavým postojem, ale jsem přesvědčen, že to není správná a ani potřebná věc.

- nesouhlasím s výstavbou lesoparku, který je nesmyslem od samého začátku, parky budujme tam, kde žijí lidé, schází nám snad více úprava sídlišť, podívejte se jak vypadají.

- nelíbí se mi ani drahý projekt na úpravu náměstí Sv. Michala, kde jsem přesvědčen, že zde ještě několik let nebylo zapotřebí něco měnit. Navíc kdo z vás si uvědomuje potřebu zvýšení náročnosti a výdajů na úklid a údržbu nové kašny, schodiště a velké plochy betonové dlažby.. Nechápu, že desítky let se nikdo nestaral o nefungující kašnu, která dle projektu bude mít své „dvojče“, jejich provoz a údržba určitě nebude zadarmo. Tomu opravdu nerozumím? Doporučuji vám prohlédněte si internetové stránky města a přečtěte si názory občanů. Škoda jen, že město nenašlo odvahu umožnit občanům vyjádřit se i k dalším projektům města. Je vidět, že tato forma veřejné diskuse je občanům bližší.

Mohl bych položit ještě více otázek a říci ještě pár dalších připomínek k rozpočtu, ale závěr mého stanoviska k rozpočtu zakončím posledním dotazem.

Proč se koupil Moravolen? Jaké jsou záměry k jeho využití a jaký z toho bude mít prospěch město? Vysvětlete, co znamenají nynější dotační výdaje 3,5 mil. korun do revitalizace Moravolenu? Zvýší se tím hodnota tohoto majetku? Proč vlastně k těmto výdajům dochází? Byla koupě Moravolenu dobrá investice, když se dnes do toho dává 3,5 mil. korun? Nedaly se tyto dotační peníze použít jinde a lépe?

Moje doporučení k rozpočtu:
- předkládat jej v co nejsrozumitelnější podobě pro občany a doplnit jej informacemi o plnění
rozpočtu minulého k porovnání
- bavte se i s občany o skutečných prioritách města
- přehodnoťte všechny projekty a záměry, postavte nově priority podporované veřejnosti,
- odložte nebo zcela zrušte projekty, které dnes již neodpovídají původním záměrům a
mohou v budoucnu škodit městu .

Myslím si, že nutnost úspor je i dobře zneužitelná a také často používána jako strašení neinformovaným, a pak využívána k realizaci vlastních záměrů, které někdy ani úsporné nejsou. Realizují se záměry i přes odpor veřejnosti, která priority města vidí jinde. Ti co nechodí mezi lidi, tak nic neslyší, kdo se s lidmi stýká ví, že už nyní se baví a přemýšlí, koho budou v roce 2010 volit, a koho odmítnou. Vaše postoje lidé pozorují a snaží se rozlišit prosazování zájmů prospěšných občanům města. Také se s úsměvem povídá, že nyní mají někteří strach z voleb 2010, a proto, aby sami byli zvoleni, nepřejí ostatním aktivitám, kterými se cítí ohroženi.Závěrem ještě jedna moje zcela jistě důležitá poznámka.

Píši o ní proto, že se příliš často setkávám s kritikou, kterou mohu potvrdit i vlastní zkušenosti a to, že občanům není vůbec odpovídáno na jejich dopisy, podněty, připomínky, ale ani na stížnosti a petice, a to zejména některými vedoucími funkcionáři města. Házení těchto dopisů do „koše“, je hrubým pohrdáním občanů města a pohrdáním věcmi veřejnými. Je to v rozporu nejen s etikou zastupitele, ale i v rozporu se zákonem.

Vzpomínáte si ještě na slib zastupitele?
Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.


Ptám se vás zastupitelů, co s tím uděláte? Necháte to tak?Karel Michalus
Sadová 436
793 26 Vrbno pod Pradědem
Autor článku : Karel Michalus
Nový diskusní příspěvek (max 500 znaků)
Jméno : Předmět :


Antispamová ochrana: Kolik je 1 plus 1
Diskuse
jméno předmět obsah IP adresa  

františek  | 7.4.2010, 22:03
#9014
77.93.xxx.xxx

diskuse
Držím vám pane Michalusi palce a všem těm, kteří ve vašem spolku-sdružení občanů dělají zdarma pro nás Vrbeňáky to co radnice bez spousty dotačních pěněz neumí udělat. Je vidět, že je mezi námi mnoho těch, kteří pracují pro nás nezištně a současně ukazují, že to jde jenom chtít. Rozhodně pokud půjdete do komunálních voleb, jako sdružení tak vám dám svůj hlas, a to nejen já, ale všichni v mém okolí, které znám. Je jenom dobře, že dokážete stmelit tolik občanů našeho města různého věku, vzdělání, názorů,pro dobro nás všech, díky. františek

Evžen  | 15.3.2010, 01:05
#8878
90.179.xxx.xxx

Paní Jarmilo,
všem nám chybí stragie rozvoje města nebo nějaká vize, co dále do budoucna dělat. Stárneme, život frčí jako divý a město místo napřed tak couvá nazad. Nejlepší zastupitelstvo bude nové zastupitelstvo, jiné než dnes. Máte nějaká jména kandidátů? A nebo rovnou Vy? Tady se tvoří nejsvobodnější kandidátka v republice, žádné zákulisní tahy, jen zcela veřejný transparentní proces. Partaje by se měli u nás učit, že? Přidáte se? Vypadá to, že tady děláme dějiny, sice jen místní, ale zato poctivě a otevřeně.

Evžen  | 15.3.2010, 00:58
#8877
90.179.xxx.xxx

Máš naší podporu
Ahoj Karle, dlouho jsme se neviděli, ale po přečtení Tvého článku ti sděluji, že Ti fandíme a držíme palec. Je hloupé, že Ty, který jsi pro Vrbno a region udělal hodně, nemáš šanci zveřejnit svůj názor na městských stránkách.
Ale u nás máš šanci kdykoliv a s čímkoliv a zdaleka spolu nemusíme souhlasit, i když nyní souhlasím bezvýhradně.
Zdraví Evžen Suk

Jarmila  | 12.3.2010, 11:43
#8848
193.68.xxx.xxx

a co bude dál?
Jak je vidět, tak zdejší vedení se snaží věci jen překrucovat a zapírat. Pravdou je, že mají zkrátka strach o svá místa. Však víte jak je to tady se zaměstnaností a tak je pochopitelné, že jim jde o jejich jisté příjmy. Mě osobně tady chybí nějaká strategie rozvoje, vize. Tady jednoduše čas běží, my stárneme a nic se neděje. Máme zde více záporů než kladů a to je špatně. Přesto se odstěhovat nechci a nehodlám. Mám tady ráda zdejší okolí a navíc zde mám celou rodinu. Myslím si, že toto zastupitelstvo nevytváří podmínky pro další generace místních občanů.

  0/0  
Zobrazuji "pouze" posledních 1000 příspěvků. Ostatní příspěvky najdete v historii diskuse (8 Mb+).