Dnes je 18.06.2024
Vrbno pod Pradědem v 21 století
Vloženo dne : 30.06.2009

Stručný záměr rozvoje města z pohledu obyvatele i podnikatele

Zpracováno pro veřejné slyšení zastupitelstva města dne 30.6.2009

Vrbno pod Pradědem bylo v roce 1611 povýšeno na město. Z bývalé hornické osady Gesenke, vzniklé jako pracovní sídliště okolo zlatonosných šachet se stalo místo, které získalo různá práva, umožňující jeho rozvoj. Právo samostatně rozhodovat o svých záležitostech, právo trhu a obchodu, právo na spolkový a společenský život obyvatel, posléze právo podnikat, stavět školy, kostely, veřejně prospěšné instituce, právo na společenský pokrok a rozvoj. Toto vše významně zlepšilo život původních obyvatel, stalo se přitažlivými pro jiné a způsobilo, že z malé osady se stalo významnější město.
Dalším přelomovým momentem v životě Vrbna pod Pradědem se stala průmyslová revoluce, která dala občanům města možnost podílet se na společenském rozvoji zavedením průmyslové výroby, elektřiny, železnice, páry. Ta přirozeným způsobem položila základy továren na okraji města, neboť život se odehrával okolo náměstí u dnešního kostela Sv. Michala, které bylo hlavním společenským a komunikačním centrem a průmyslová výroba by jej rušila.
Poválečná násilná socialistická industrializace, která byla dalším přelomovým momentem, změnila opět mapu města. Překotné rozšiřování výroby plastů, masivní zpracování dřeva a výroba dřevovýrobků, hromadná výroba pletenin a další aktivity zároveň s dosidlováním pohraničí učinily z podhorského Vrbna pod Pradědem zcela nepřirozeně nejprůmyslovější město republiky a přivedly do města mnoho nových obyvatel, kteří potřebovali bydlet. Obytné zóny se převalily přes průmyslové areály a daly vzniknout struktuře, kde se vysoce koncentrované bydlení v panelové zástavbě kříží s průmyslovými objekty a klidové zóny pro společenský život, procházky, komunikaci, hry a sporty se prolínají s továrnami. Město tím ztratilo jednu ze svých základních funkcí, a to umožnit svým obyvatelům potkávat se, povídat si spolu, společně nakupovat, společně jíst, komunikovat a vyměňovat si názory přirozenou cestou do obchodu, restaurace nebo do kina. Z města se stal stroj na bydlení a stroj na výrobu, zatímco ty funkce, pro které bylo v roce 1611 založeno, se naplňovaly komplikovaně náhradními cestami.
Transformace národní ekonomiky pod vlivem změny společenského systému a ekonomická globalizace přinesla vývoj, jehož logickým, přirozeným a nezvratným výsledkem je ukončení masových výrob jak v Dřevokombinátu, tak ve Sklárnách, v Lisovnách i Odetce a přechod k malosériové výrobě kvalitních, moderních výrobků s vyšší přidanou hodnotou v menších, avšak pružných a lépe řiditelných perspektivnějších společnostech s daleko menšími nároky na prostor, pracovní sílu a jiné zdroje.
Představa, že se znova naplní průmyslové areály bývalých závodů, je zcela mimo realitu. Naopak, nové výroby se budou koncentrovat do drobnějších celků opět, tak jak to bylo kdysi, mimo město na jeho okraje. Tento vývoj proběhl a stále probíhá ve většině evropských měst, od velkých k menším. Ani Vrbno pod Pradědem nemůže být výjimkou. Důkazem toho jsou vzniklé průmyslové zóny v celé republice, sousední města jako např. Krnov, Jeseník, Bruntál nevyjímaje. Bývalé průmyslové areály se mění na společenská, obchodní a kulturní centra.
Vrbno pod Pradědem má před sebou nyní další etapu svého vývoje, která by měla vyústit ve vytvoření klidného podhorského města, orientovaného především na turismus a služby s tím spojené. Prioritním zájmem by mělo být zajištění zdravého, bezpečného, čistého a ekonomicky přijatelného bydlení pro obyvatele všech věkových kategorií, umožnit jim bez komplikací žít spolu, stýkat se, pěstovat kulturu, koníčky, sporty, dětem hrát si a starším procházet se a to tak, aby nemuseli pro toto své vyžití sedat do auta o odjíždět do vzdálených končin města.
Navrátit mu tedy tu funkci, pro kterou kdysi vzniklo.
To je vize, která byla výsledkem všeobecné shody při zpracování strategie rozvoje města před několika lety.
Nyní, díky ukončení některých výrob a změnám v jiných dostalo město Vrbno pod Pradědem báječnou a neopakovatelnou příležitost tuto lákavou vizi realizovat.
Záleží pouze na zastupitelích města, zda na tuto nově otevřenou cestu ku prospěchu všech obyvatel města nastoupí.
Kroky, které je potřebné vykonat na cestě realizace, jsou jednoduché, neproblémové a odpovídají společenské potřebě obyvatel města v 21. století.
Je nutno oddělit průmyslovou výrobu od bydlení a společenského života a soustředit ji do lokality na okraji města tak, aby svými vlivy(hluk, doprava, pohyb materiálu a výrobků, manipulace s odpady, exhalace, potřeby napojení na sítě, trvalá stavební činnost apod.) nerušila bydlení.
V případě Vrbna pod Pradědem se přímo nabízí zřídit tuto lokalitu v oblasti a.s. Odetka při vjezdu do města. Celý areál už de fakto průmyslovou zónou je, i když se tak nenazývá. Díky změnám ve struktuře výroby mohla a.s. Odetka uvolnit část svých výrobní prostor a nabídla je k podnikání i jiným. V areálu je dnes 6 nájemníků a jejich počet stále stoupá. Areál je mimořádně vhodný, neboť má veškeré zdroje(středotlaký plyn, trafostanici s dostatečným příkonem, kanalizaci přímo napojenou na čističku, vybudované vnitřní komunikace, veškeré rozvody jako silová elektřina, plyn, voda, topení, datové rozvody, tlakový vzduch). Areál je trvale udržovaný a má potenciál dalšího využití jak v budovách, tak ve volných pozemcích. Sama a.s. Odetka má zájem, pokud vznikne tato průmyslová zóna jako samostatný právní subjekt, uzavřít dlouhodobou nájemní smlouvu na pronájem tří objektů. Záměrem je převést celý areál po obou stranách silnice na jeden nebo více právních subjektů a finanční zdroje takto uvolněné použít na technologický rozvoj společnosti Odetka a vytvoření nových pracovních míst. A.s. Odetka jedná s několika dalšími zájemci z řad vrbenských podnikatelů o jejich přemístění do toho areálu a nabízí městu Vrbno pod Pradědem v projektu velice významnou účast. Také jedná o možné dotaci z prostředků EU (program OPPI) na vytvoření této zóny, neboť její získání je reálné.
Pokud se týče areálu Dřevokombinátu, jeho stav napovídá, že nejspíše jedinou cestou vyřešení tohoto prostoru je jeho celková asanace a využití uprázdněných pozemků. Pokud zastupitelstvo města přijme záměr obnovy města vytvořením nového „zeleného centra“, stačí dát tomuto záměru rámec v územním plánu a působit k jeho naplnění. Subjekty, působící v oblasti, pak přizpůsobí své rozvojové plány tomuto záměru.
V tomto kontextu však je třeba omítnout výstavbu energocentra na biopaliva(teplárna a elektrárna, jejíž záměr se nyní diskutuje) v této lokalitě, neboť jeho provoz by způsobil značné dopravní, zásobovací, komunikační a jiné obtíže nehledě k možnému znečištění okolí. Zároveň by konzervoval současný stav areálu a neumožnil jeho transformaci na budoucí střed města. Existuje řada jiných variant pro umístění energocentra, např. v areálu barevny a.s. Odetka, kde je potřebná skladovací plocha pro palivo, vybudovaný objekt kotelny a vybudované dopravní cesty. Také napojení na stávající rozvody tepla by bylo jednodušší. Navíc, zásobování palivy by zcela zablokovalo průjezd městem na dobu několika týdnů v létě, kdy zde je již bez toho značný průjezd aut prázdninových hostů. Palivo se palivo bude navážet ve žních do skladů energocentra, neboť spotřeba teplárny se bude pohybovat v řádu 20 000 tun biomasy , což znamená průjezd několika desítek kamionů plných biomasy denně přes střed města po dobu 4-6 týdnů. Nezanedbatelný je také úlet biomasy v vozidel. V případě umístění v areálu a.s. Odetky by tento problém nenastal, neboť doprava by se odklonila již před vjezdem do města. A. s. Odetka je připravena také tento areál urychleně uvolnit pro záměry vytvoření energocentra města Vrbna pod Pradědem.
Se současným vlastníkem Dřevokombinátu je nutno hledat cestu k realizaci záměru rekonstrukce města. Zájem jak vlastníka, tak města je jistě shodný v tom, že současný stav zachovat nechce a že hodnotu, uloženou v pozemcích, je potřebné proměnit na volné investiční zdroje. Domnívám se, že půjde poměrně snadno najít společnou cestu k realizaci takového záměru, neboť právě tyto rozvojové aktivity jsou bohatě dotovány z prostředků EU.
Město Vrbna pod Pradědem je přirozeným centrem mikroregionu, kam spadá několik míst s převážně rekreačním a volnočasovým charakterem jako Karlovice, Ludvíkov a Karlova Studánka.
Zatímco tyto obce staví svůj rozvoj na volnočasovém zaměření, Vrbno pod Pradědem si prozatím zachovalo z urbanistického hlediska spíše průmyslový ráz, kterým se od nich odlišuje. Avšak potenciál přetvořit Vrbno na spíše“rekreační a lázeňské“ město zde existuje, neboť např. Karlova Studánka stejně jako blízký Jeseník jsou spíše klimatické lázně s doplňkovými vodními procedurami a Vrbno pod Pradědem má zcela identické klimatické podmínky. Také minerální prameny v okolí by podpořily určité „lázeňské“ zaměření budoucího rozvoje. Např. Ostrava jako bývalé obrovské průmyslové centrum má na svém území své vlastní lázně a léčebny Klimkovice, kde přivádí minerální vody potrubím z několik kilometrů vzdálených zdrojů na okraji ostravsko-karvinské uhelné pánve. Klimkovice jsou jako lázně velice úspěšné a mají dnes již zavedenou zahraniční klientelu. Podobně „uhelné“ lázně Darkov u Karviné mezi bývalými šachtami. V ČR se lázeňských kapacit dlouhodobě nedostává a „zelené centrum“ Vrbna by mohlo dobře posloužit i tomuto účelu.
Téma „zeleného centra“ města by se mohlo dál dlouze rozvádět a jistě je každému zřejmé, že nabízí i obrovskou škálu pracovních a podnikatelských příležitostí ve službách, obchodě a řemeslech. Také již samotná asanace by znamenala významné množství příležitostí a mohla by odstartovat relativně rychle, v průběhu roku či dvou.
„Zelené centrum“ by mohlo obsahovat několik objektů rekreačního a společenského charakteru jako bazén a areál pro vodní sporty, balneopavilon s lázeňskými procedurami a ubytováním pro hosty, sportoviště pro různé venkovní sporty, možná výhledově sportovní halu, obchodní část podél komunikace, tržnici s občerstvením, část obytnou s možností prodeje pozemků pro výstavbu jak bytových domů tak i samostatných rodinných domků, areál stylových dřevěných bungalowů k letnímu ubytování jako repliku zlatokopeckého tábora Gesenke, zlatokopeckou hospodu, repliku dřevěné sklářské hutě ze středověku s možností si vyzkoušet foukání skla, repliku řemeslnických dílen kovárny, truhlárny, výroby ručního papíru , přádelny, tkalcovny , obchod se suvenýry, infocentrum apod., dále parkový areál okolo řeky určený k procházkám a jiné volnočasové atrakce. Torzo jeřábových drah po statickém posouzení jejich pevnosti by bylo možno využít jako tréningové lanové a lezecké centrum (dostavět lezeckou maxistěnu, kterých se nedostává) vyhnout se tak nákladnému bourání. V areálu je nutno taky vytvořit řádné parkoviště, neboť parkovacích míst se ve městě nedostává.
Avšak rozhodnutí, kterým směrem se vydat, musí udělat zastupitelé města a je potřebné udělat jej ihned a bez kompromisů.
Toto rozhodnutí zásadně ovlivní budoucí vývoj ve městě na minimálně 20-30 let a může dát městu stejnou dynamiku, jako jeho povýšení v roce 1611 .
Jménem a.s. Odetka nabízím městu Vrbno pod Pradědem k realizaci tohoto záměru pomoc a spolupráci. Záměr také umístíme na své webové stránky www.vrbno.cz které jsou neoficiální diskusní platformou občanů města s cílem vyvolat tomuto tématu veřejnou diskusi.Autor článku : Ing. Evžen Suk
Nový diskusní příspěvek (max 500 znaků)
Jméno : Předmět :


Antispamová ochrana: Kolik je tři krát tři
Diskuse
jméno předmět obsah IP adresa  

Orion  | 26.12.2009, 23:43
#8696
78.22.xxx.xxx

Ještě Daně
Ti majitelé asi taky nejsou nepřátelé ani hlupáci, jen do toho Dřevasu kdysi vrazili peníze a budou je nějak chtít zpět.Cest je řada, ale to by někdo musel chtít se na tu cestu vydat. Někdo z dnešního zastupitelstva a získat pro to ostatní většinu. A to může být problém, oni tam sedí jako banda čínských pozorovatelů,nikdo nic neříká a dneska už vůbec ne, nechtějí si před volbami pálit prsty, aby je eventuelní neúspěch nějakého projektu nepřipravil o hlasy. Ach jo. A Dřevas zarůstá mechem a kapradím.

Orion  | 26.12.2009, 23:36
#8695
78.22.xxx.xxx

K Vrbeňačce - Mnichovačce.
Ano, Dano, máš úplnou pravdu. A co s tím? Podpoř ve volbách "naši" volební stranu "Sdružení nezávislých kandidátů Změna 2010", která bude mít v programu projekt "zelené centrum", tedy přeměnu dnešní buše na Dřevasu v něco, co bude sloužit Vrbeňákům. A nebo se rovnou přidej k nám, jsme tady parta, která k těm volbám chce přistoupit jinak, nežli doposud. Nechceme teplé fleky, nepotřebujeme to, ale chceme změnu současného stylu řízení města. A klidně můžeš i kandidovat, koukni na záložku Volby 2010 na tomhle webu, je tam volební zákon a tam se dozvíš, kdo a za jakých podmínek může kandidovat. A CO SE TÝKÁ MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ, NENÍ TO ŽÁDNÉ TABU, JAK SE MĚSTO TVÁŘÍ, CHCE TO JENJEDNAT S MAJITELEM A NAJÍT SHODU. Ale to by musel někdo z města zvednout zadek, zapnout hlavu a jednat a jednat. Umí oni to vůbec?
tak se rozmysli a přidej se k nám. Pamatuj, budeli nás víc, nebudeme se bát nic. Vrbnu zdar.

Dana  | 22.12.2009, 18:41
#8677
90.180.xxx.xxx

Pár slov Mnichováka
Bydlím 7 let v Mnichově, jinak jsem Vrbeňačka. Myslím si, že cokoliv se udělá s areálem Dřevokombinátu, bude jen dobře. Celých sedm let jej obcházím, abych se dostala do centra. Moje školou povinná dcera a její vrstevníci denně riskují, že je nějaký šílenec cestou domů po Zlatohorské sestřelí. Chodník nikde, protože pozemky nepatří městu. V zimě je situace horší o schůdnost. Hlavní cesta je bez sněhu, ale v bočních s kočárkem vypustíte duši. Pokud doma naložíte dítě do saní, na hlavní si můžete sáně hodit na záda. Otevření areálu umožní obyvatelům Mnichova dostat se do Vrbna o polovinu rychleji. Jsem mladý člověk, na nějakém kroku mi nesejde, ale důchodci pokud ráno vyrazí autobusem k lékaři, nebo za nákupy, nemají autobusové spojení zpět. Takže se musí vydat zpět pěšky a obcházet takové monstrum v pokročilém věku není sranda. Vidím, jak se budovy rozpadají, znám historky o liškách, vím, že zbourání jednoho nosného pilíře není zadarmo, ale nechat to tak taky není řešení. Dřevokombinát už nedá dohromady ani Ferda Mravenec. Je tam tolik promrhané plochy. Město nabízí parcely na šílených místech a přímo v centru je tolik volného místa. Ať mi nikdo netvrdí, že se s tím opravdu nedá nic dělat. Neznám majetkoprávní problematiku, ale vždycky musí být nějaké řešení.

Evžen  | 13.12.2009, 18:42
#8652
90.179.xxx.xxx

A poslední slůvko k Marii
Průmyslový areál zvládneme, to umíme a máme na to síly a prostředky. Ale záměr vytvoření "zeleného centra" je a musí být věc veřejná. Musí to být voličská veřejnost, která by to měla uložit jako úkol svým zastupitelům, své radě města, své radnici. Těm lidem, které svými hlasy ve volbách do těch funkcí ve správě města posadila. Tady je třeba sbírat veřejnou podporu a souhlas občanů a to je úkol pro všechny, kterým není osud města lhostejný. Proto je to zde a pro toto hledáme podporu. Poradíme, pomůžeme, podělíme se o nápady a zkušenosti, ale záměry rozvoje města musí vyjít od občanů Vrbna, je to jejich město a jejich život, oni si musí říci, co chtějí a co nechtějí. Myslím, že každý by si v rozvojovém záměru měl najít svou vlastní pozici a za tím jít. To by bylo obyvatelstvu prospěšné a užitečné, o tom jsem přesvědčen. Ale napřed je třeba uložit zastupitelstvu takový záměr zpracovat a předložit. A "zelené centrum" by mělo být jeho nedílnou součástí. A to co nejdříve a nenechat se uchlácholit řečmi o tom, že " změna územního plánu se zpracovává"...Tohle není územní plán, to je záměr a vize rozvoje města, jak by si jej každý jeden občan přál mít za 20-30 let. Tak do toho a držím palec.

Evžen  | 13.12.2009, 18:19
#8651
90.179.xxx.xxx

Ještě maličkost
Jaroslav soudí, že náš záměr stojí za povšimnutí radnice, avšak David se ptá, co s tím má radnice společného ?
To je tak, zatímco vytvoření průmyslové zóny může být výhradní věcí Odetky a ostatních podnikatelů, pracujících na linii uvolnění prostoru - výstavba nových objektů nebo rekonstrukce současných - nastartování nové výroby - vytvoření nových pracovních míst - zlepšení tržní pozice nových firem i prosperity výroby a potřeba dalších služeb, zelené centrum je jinak. To se musí odehrát podle scénáře: dohoda s majitelem o využití pozemků - změna územního plánu - rekultivace brownfieldu - příprava pozemků - výstavba nového centra. To se bez radnice, ať tam je kdokoliv, neobejde. Jen město nebo obec( radnice)a nikoliv podnikatelský subjekt může být podle nastavených pravidel EU tím, kdo získá dotaci na rekultivaci brownfieldu a jen radnice bude mít tu možnou vyjednávací pozici s vlastníkem, neboť jen ona mu může garantovat pozdější využití pozemků po rekultivaci, aby vlastník nebyl poškozen a byl motivován k provedení poměrně složité a na důvěru účastníků náročné operace. Kdo a jak to v reále provede,tedy zorganizuje a naplánuje, je věc jiná. Ale bez dohody vlastníka areálu Dřevokombinátu a města je každý záměr utopický. Snad jen v pohádce by se mohl objevit rytiř, který by od vlastníka odkoupil zdevastovaný areál proto, aby jej na své a nemalé náklady zrekultivoval a pak odevzdal městu, ať si zde vybuduje své centrum. Ale pohádky se ve Vrbně nedějí a proto je nutno najít koncept ekonomicky přijatelný pro všechny a k tomu poslouží ta dohoda. A tedy tohle bez radnice nepůjde a proto to stojí za její povšimnutí. Sice by bylo hezké, kdyby město odkoupilo od Odetky její areál, tím by nám ulehčilo značně život a uvolnilo ruce k rozvoji jiných oborů, nežli je textil, který je v Evropě za svým historickým horizontem. Ale to vůbec neočekáváme, známe finanční situaci města a víme, že proces rozhodování návrh -rada-zastupitelstvo je zdlouhavý, složitý a náročný. Kdyby podnikatelé museli rozhodovat stejně neoperativně jako obce, ještě by byl komunismus. Takže jsme úkol vybudovat zónu vzali na sebe.A ještě drobnost - areál Odetky není torzo, Davide, naopak, je zde výbava na daleko větší výrobu, nežli trh unese. Ale jak dispozice budov, tak uspořádání prostor a taky část technologie jsou opravdu zastaralé, odpovídající 1.pol.minul století. Poslední větší inovace zde proběhla po válce. A od té doby napřed nebyla vůle a v posledních letech ani ekonomická možnost k modernizaci. A nyní textil jako celek díky laciné práci v Asii opouští starý kontinent a musí být nahtrazen něčím, co má perspektivu. A jiný druh výroby bude vyžadovat jiné uspožádání a jiné prostory, takže stejně dojde k přestavbě a nové výstavbě torzo netorzo.

Evžen  | 13.12.2009, 15:46
#8650
90.179.xxx.xxx

Díky Marie, Jaroslave, Davide
za Vaše příspěvky do diskuze. K tomu tahle platforma je, říkat, co si myslím a hledat odezvy, ať jsou jakékoliv. To má smysl, člověk se poučí a zlepší názory. Ještě jednou díky.
Už jsem se před pár dny pokoušel něco napsat, ale nějaký šotek mi to sežral, takže zůstalo jen jedno slovo, tak dnes snad to bude lepší.
Máte pravdu, Davide, že kupovat areál Odetky městem je hloupost. Město prokázalo, že není dobrý hospodář a už takové pomníčky má. Odetka je zcela závislá na situaci na trhu a dnešní trh je jiný jak v dobách, kdy byla největším výrobcem šněrovadel daleko široko. To bylo Česko botařská velmoc, což už je nenávratně minulost. Takže Odetka se musela přizpůsobit trhu s jeho globalizací a posuny masové výroby do levné Asie a dnes vyrábí výrobky s vyšší přidanou hodnotou na menším prostoru s méně lidmi. Je to ostatně obdobný vývoj jak v celé Evropě, odchod masové výroby a orientace na "chytré zboží" s vyšším podílem vývoje a výzkumu . Tím se ale uvolnily prostory pro jinou výrobu. Odetka započala program vytváření "průmyslové zóny Vrbno" sama, bez účasti města a daří se to. Areál není nesmyslný, je to dobrý a zasíťovaný pozemek, připravený pro výstavbu a stavby na něm odpovídají své době. Že to v minulosti nikdo nezmodernizoval, je smutné, nicméně fakt. Dneska ale je potenciál areálu v tom, že umožní vysunout bezbolestně výrobu z centra na okraj města a podpoří rozvoj toho, co má na trhu šanci. Sníží dopravní zatížení, hluk, prach atd atd. a zároveň to je docela blízko bydlišti lidí, kteří tam pracují a pracovat budou. Pro Vrbno je to dobře a zároveň to dává šanci využít prostor v centru pro život lidí v něm. Proto je taky dobře, že tam snad ta spalovna nebude. Ona asi v dohledné době nebude nikde, jak se zdá. Ta cena tepla, jak Jaroslav dobře říká, by musela být hooodně atraktivní- a to ten záměr nenabízel. Ale "zelené centrum" je jiné kafe, nepotřebuje nic, než dohodu města s majiteli pozemku, nějakou rekultivaci prostor, na což jsou dotační tituly a pak ty prostory nabídnout k bydlení, službám, odpočinku, tak jak se na centrun sluší. Není to takový neřešitelný problém, naopak, a tahle úloha by městu slušela mnohem líp, nežli investování do průmyslové zóny. Budování průmyslových zón obcemi je potřebné tam, není nikdo jiný, kdo by to udělal. Ale to není případ Vrbna. Tady má zóna jak věcný tak ekonomický smysl a stojí za ní lidé, kteří mají jasný záměr, zkušenost, schopnosti a chuť pro změnu. Takže to vidím docela nadějně. Odetka v té podobě, jak byla kdysi, skutečně patří historii, to máte pravdu. Ale na jejím místě může a asi i vznikne spousta nových příležitostí, jak pracovních, tak podnikatelských. To ve vývoj a pokrok, nové na troskách starého. Nezbývá nic než to přijmout s snažit se zapojit, pokud to lze. Zelené centrum je ale vize, na kterou jen podnikatelský elán nestačí. tady je úloha města zřejmá a nezastupitelná. Město a stavební úřad má páky k tomu, jak majitele přivézt ke spolupráci. Jen musí někdo chtít. Dovedu si lehce představit pěkné domečky, lázeňský rehabilitační provoz, masáže, zábaly, cukrárnu,dřevěnou hospůdku, tržnici, nějaký sál, sportoviště atd v místě Dřevasu, procházky okolo řeky, možná i přírodní koupaliště. Když se našel investor v Široké Nivě, proč ne ve Vrbně? Když chybí lázeňská kapacita ve Studánce, proč to nenahradit Vrbnem? Proč nenabídnout třeba seniorům poklidný nový domov uprostřed hor, ale přece ve něstě? V Americe to jde, tak proč ne u nás? Přece nejsme až tak jiní, ne? Pacietům na rehabilitaci bude lépe v masážní vaně s výhledem na řeku a hory než třeba na karvinské šachty. A přece v Karviné jsou rehabilitační lázně a ve Vrbně ne. Myslím, že to stojí za úvahu. Váš Evžen Suk

David  | 1.12.2009, 18:57
#8639
90.176.xxx.xxx

To: Jaroslav
Víte, Jaroslave, máte pravdu, ale v poslední větě se trochu pletete. Nerozumím totiž tomu, co s tím má dohromady společného radnice? Copak chcete, aby nesmyslný a přestárlý areál Odetky opět koupila naše radnice a měla jej jako do sbírky spolu s areálem Vrsanem???!!!! To jako vážně nerozumím tomu jako proč takhle hloupě investovat!! Copak ve Vrbně opravdu naše radnice potřebuje vlastnit taková torza? Jinak se spalovnou bych neměl zase takový strach,protože CHKO Jeseníky jim jí stejně nepovolí. Dyť na místě bývalého dřevasu měl být obchod a taky to zamítli. He he, nebojte, tady hned tak něco nebude a průmysl už vůbec.

Evžen  | 30.11.2009, 12:18
#8638
90.179.xxx.xxx

Díky, pane Jaroslave, díky paní nebo slečno Marie
však

Jaroslav  | 5.11.2009, 09:04
#8624
90.177.xxx.xxx

Tak jsem si dal "práci" a pozorně jsem přečetl celý článek a musím říci, že máte pravdu pane inženýre.
Plně se ztotožňuji s Vaším názorem. Třeba výstavba energocentra v prostoru areálu dřevokombinátu je nesmysl o kterém pochybuji. Jak chtějí využít vyrobenou energii?? Budiž,elektřinu prodají, ale teplo rozvedou po Vrbně jak? To jako budou chtít rozkopat celé město, nebo použijí ohavné nadzemní potrubí? Napojí se na stávající kotelny společnosti Teplo s.r.o.?? Otázka je, jestli bude mezi obyvateli zájem o připojení. Pokud bude vývoj cen tepla pokračovat takovým tempem vzhůru a cena nebude hoodně atraktivní pro jednotlivce , jsem velmi skeptický k tomuto, řekl bych megalomanskému projektu.
Jak píšete, dopravit 20 000 tun biomasy do centra Vrbna pomocí kamiónů je šílenost. Nehledě na to, že dle mého názoru nebude vůbec jednoduché tuto masu každoročně zajistit, vzhledem k boomu který je momentálně okolo tzv."ekologického topení biomasou" Předpokládám že se jedná o slámu a pokud jsem si dobře všiml tak v blízkém okolí se obilí už moc nepěstuje, tudíž dovážet materiál třeba z okruhu sta kilometrů mě moc ekonomické a ekologické nepřipadá.
Otázka uskladnění a manipulace s ohromným množstvím materiálu je kapitola sama o sobě.
Váš koncept nástinu rozvoje do budoucna mě připadá jako reálný a myslím že stojí za "povšimnutí" radnice

Marie  | 15.8.2009, 12:56
#6436
78.98.xxx.xxx

poznámka
Plne souhlasím se "Zeleným centrem".Je to dobrý nápad a když se spojí s léčebnými,hotelovými a obchodnými službami,mesto i samotnému obyvatelstvu to muže být na prospech.

  0/1  
Zobrazuji "pouze" posledních 1000 příspěvků. Ostatní příspěvky najdete v historii diskuse (8 Mb+).